Fastigheten

Det är de boende som gemensamt äger och förvaltar fastigheten.

Varje månad betalar du en månadsavgift för fastighetens gemensamma kostnader såsom vatten, värme, el, underhåll och sophämtning. Vårt yttre underhåll av grönområden och gemensam växtlighet sköts av extern entrepenör, liksom snöröjning och sandning under vinterperioden. En del av avgiften avsätts årligen till framtida yttre underhåll.

I princip svarar du för alla åtgärder som vidtas innanför den egna dörren. Du har ett ansvar för inredning och utrustning samt för ytskiktet i bostaden. Du ansvarar även för att din bostad och ditt lösöre är försäkrat. Föreningen har kollektivt tecknat en bostadsrättsförsäkring.

Du ansvarar även för att hålla snyggt på de grönområden som finns innanför staket på fram- och baksida av radhusen och se till att ogräs rensas, gräs klipps och att ogräs mellan markstenar rensas bort.

Föreningen har det yttersta ansvaret för inköp och montering av brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Lägenheten ska vara utrustad med minst en brandvarnare.

Det är viktigt att du omedelbart anmäler skador och fel på lägenheten så att skadeverkningarna blir de minsta möjliga.

I samband med att du flyttar in får du ett papper som beskriver vem du ska vända dig till i olika frågor. Den informationen hittar du också här på föreningens webbplats under Bra att veta.

Ibland kan serviceärenden, t.ex. sotning, behöva göras i din lägenhet. Vid dessa tillfällen äger föreningen rätt att komma in i din lägenhet och du är skyldig att lämna tillträde. Meddelande om detta ska lämnas senast tre dagar i förväg, med undantag av brådskande fall, t.ex. allvarlig vattenläcka eller misstanke om brand.