Altaner, pergolas, uteplatser och staket

Vid tillbyggnad, om- eller nybyggnation av exempelvis altan, skärmtak över altan, staket m.m. så gäller vissa regler inom föreningen.

Radhusens nyttjandeytor

Du som bor i radhus ansvarar själv för att hålla snyggt på de grönområden som finns innanför staket på fram- och baksida av radhusen och se till att ogräs rensas, gräs klipps och att ogräs mellan markstenar rensas bort.

Varje boende i radhusen har en nyttjandeyta på baksidan av radhuset där man kan bygga en altan eller omsluta nyttjandeytan med ett staket. Om man bor i ett gavelradhus så räknas nyttjandeytan från hörnet på husets gavel till er och grannens skiljevägg och dess mittpunkt. Har man grannar på båda sidor, kommer er och grannarnas skiljevägg och dess mittpunkt att utgöra nyttjandeytans gränser.

Villkor som alltid skall uppfyllas vid om- och/eller tillbyggnader

– Inkomma med förfrågan till styrelsen om vad man önskar utföra, t.ex. byggnation av altan, skärmtak, staket, plank, lekstuga, murad grill, verktygsskjul mm.
Till denna förfrågan skall en måttsatt ritning bifogas som visar hur dessa byggnationer skall se ut och vara placerade på ”tomten”.

– Kontakta även er/era grannar och informera dem om vad ni tänker utföra, och bekräfta detta genom skriftligt godkännande som skickas in till styrelsen tillsammans med ritningen.
Gör inga muntliga överenskommelser med grannen/grannar, då avflyttning kan ske och nya grannar flyttar in som har andra önskemål och synpunkter.

–Alla inglasningar kräver bygglov inom Botkyrka kommun.

Styrelsen kommer sedan att behandla inkommen ansökan och besluta om eventuell byggnation mm. Beslutet kommer att delges er så fort som möjligt. Bygget får inte påbörjas förrän styrelsebeslut kommunicerats.

Avvikelser från nedan angivna måttangivelser kräver bygglov eller bygganmälan

Vindskydd och plank

Vindskydd eller plank som utförs får högst vara 1,8 meter högt och inte sträcka sig längre ut än 3 meter från husliv.

Staket

Staket runt ”nyttjandeyta” får ej vara högre än 1,1 meter. Styrelsen rekommenderar dock att stakethöjden håller sig kring 0,7-0,8 meter. Staket på baksidorna av radhus ska alltid ha en öppningsbar grind till nästa granne så att fri passage kan ske mellan varje radhus.

För staket som är glest (två tredje delar ska var genomsiktligt) krävs det  inget bygglov, men för staket med tätare konstruktion krävs bygglov om det är högre än 1,1 m.

Murar

Murar får byggas utan bygglov på upp till högst 0,5 meters höjd.

Ansökan om bygglov eller bygganmälan

Vi vill också informera om att där det  finns befintliga altaner, staket, plank mm. vilka avviker från ovanstående måttangivelser och alla altaner som har ett inglasat uterum, behöver söka bygglov om detta inte finns.

Som boende i en bostadsrättsförening i Botkyrka kan du inte själv ansöka om bygglov utan det är föreningen som måste göra det. Det är dock du som boende som bekostar erforderligt bygglov/bygganmälan hos Byggnadsnämnden i kommunen och som ansvarar för att det görs en ansökan.

Mer om bygglov kan du läsa hos Boverket.se. De har också en utmärkt nedladdningsbar broschyr om bygglov i pdf-format.

Vad får jag göra med min pergola/uteplats/balkong?

Det är OK att göra följande:

  • sätta dit luftig, ej målad spaljé
  • lägga trallgolv inom pergola/uteplats/balkong
  • grind och annan påbyggnad som är lätt att ta bort för att återställa till originalutseende
  • inoljning med samma pigmentering som tidigare
  • om åtgärden involverar skiljevägg till grannen ska grannen ge ett skriftligt medgivande som ska medfölja bostaden vid eventuell försäljning

Detta får inte göras:

  • tillbyggnader som väsentligen ändrar pergolas/uteplats/balkongs originalutseende och inte är lätt att ta bort
  • fästa skärmtak/uterum i tegelväggen
  • målning, inoljning med annan pigmentering än nuvarande
  • lägga på permanent tak
  • inglasningar (kräver alltid bygglov från Botkyrka kommun)