Medlemskap

Att bo i bostadsrätt

Riksbyggen Brf Skäcklinge Äng är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere.

Medlemskapet i BRF Skäcklinge Äng innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt boende och din boendemiljö, men det medför såväl rättigheter som skyldigheter. Då föreningen bildades valdes en styrelse och stadgar antogs. I stadgarna beskrivs de regler som tillämpas i föreningen. Om du inte har ett exemplar av stadgarna så finns de att ladda ner här på hemsidan. Det går också bra att vända sig till styrelsen för att få en kopia av stadgarna.

Som boende i en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i föreningen. Där väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

En gång om året, på våren, hålls föreningsstämman. Varje bostadsrätt/hushåll har en röst. Vid stämman redogörs för hur verksamheten skötts det gångna året och en ny styrelse väljs. Vid stämman behandlas också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, behov av underhåll, ombyggnationer och missförhållanden samt inkomna motioner från medlemmarna.

Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gott skick. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring,

Under särskilda omständigheter och allvarliga missförhållanden kan nyttjanderätten till din bostad förverkas, t.ex. försenad betalning av månadsavgifter, andrahandsuthyrning utan tillåtelse, vanvård av lägenhet eller regelbrott mot hälsoskyddsförordningen. Att bo i en bostadsrätt innebär att du och dina grannar tar ett gemensamt ansvar. Det handlar om att tillsammans skapa en trivsam boendemiljö och en god grannsämja.

Riksbyggen förvaltar

Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningen med hela eller delar av fastighetsförvaltningen. Det är styrelsen som bestämmer vad som ska ingå i förvaltningsuppdraget. Riksbyggen är ett kooperativt folkrörelseföretag och en ekonomisk förening, med bostadsrättsföreningar och byggfackliga organisationer som största andelsägare.

Riksbyggen utvecklar, bygger och förvaltar bostäder med huvudinriktning på bostadsrätter. Riksbyggen är ett serviceföretag som erbjuder bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept, med allt från ekonomisk förvaltning till fastighetsskötsel och drift. Riksbyggen genomför också gemensamma upphandlingar av olika tjänster t ex fastighetsel och försäkringar som de bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen kan nyttja.

Riksbyggens verksamhet är i sin helhet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten är utfärdade av ett oberoende certifieringsorgan eftersom det är viktigt att Riksbyggens kunder tryggt kan förlita sig på att Riksbyggen har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra sina åtaganden. Riksbyggen arbetar också hela tiden aktivt för att minska vår påverkan på miljön.

Riksbyggen verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.