Carportar och parkeringar

Endast medlemmar boende i föreningen har rätt att hyra parkeringsplats eller carport. Reglerna för carportar och parkeringar ser du nedan.

Föreningen har – förutom gästparkeringarna vid Skäcklingevägen – tre sorters parkeringar:

  • Öppen plats med el utan skydd (200 kr/mån)
  • Öppen inhägnad plats med låsta grindar med el (250 kr/mån)
  • Carport under tak med låsta grindar och el (350 kr/mån)
  • Garageplats MC 200 kr/mån
  • En garageplats av MC-platserna 100 kr/mån
skacklingeang

BRF Skäcklinge Äng, områdeskarta 2017

Debitering av avgift för hyra av parkeringsplats sker månadsvis, tillsammans med månadsavgift och övriga avgifter. Betalningsavierna skickas ut för tre månader åt gången.

Kön till samtliga parkeringsplatser sköts av Riksbyggen.
Riksbyggen kan nås dygnet runt på telefon 0771 860 860.

Kostnaden för samtliga parkeringsplatser debiteras av Riksbyggen månadsvis.

Förutom kön till ovanstående parkeringsplatser finns det även en byteskö om man vill byta till annan sorts parkeringsplats än den man blivit tilldelad.

Man kan ställa sig i alla köer samtidigt utom byteskön, som man endast kan stå i om man redan har en annan plats. Byteskön kan exempelvis vara för att man vill ha en plats som ligger närmare sitt boende eller carport istället för uteparkering eller tvärtom. Byteskön går alltid före den vanliga kön. Vill man stå i byteskön, så säger man till Riksbyggen vilka platser man vill köa till.

Kötiderna varierar beroende på hur många som flyttar ut eller in i föreningen.

Nycklar till inhägnade parkeringar

Nyckel till inhägnad ute-parkering är densamma som till bommarna i området och för de som bor i flerbostadshus, samma som portnyckeln.

Hänglås för carportarna

Carportarnas grindar låses med hänglås som du själv bekostar och införskaffar. För din egen och dina carportgrannars säkerhet ska grindarna alltid vara låsta.

Alla kontakter angående lås och carportnycklar görs via e-post till styrelsen.
E-post: styrelse@skacklinge.se

Observera att carport/parkeringsplats INTE följer med lägenheten vid ägarbyte.

Byte av p-plats mellan boende i området som redan har p-plats

Om boende som redan har p-plats i området vill byta p-plats sinsemellan för att få en parkering närmre bostaden så tillåter vi det under följande omständigheter:

  • båda har uteparkering utan grindar
  • båda har uteparkering med grindar
  • båda har carport men vill ha annat läge

Förtydligande: Någon som inte redan har en carport kan INTE på det här sättet byta till sig en carport.

Byten av parkeringar mellan boende kan ske under förutsättning att ingen står i Riksbyggens kö för just de platser det gäller. I det fallet går kön före bytesbegäran. Annars gäller att internbyte kan ske enbart mellan likvärdiga parkeringar.

I samtliga fall skall bytet omedelbart meddelas till Riksbyggen av de som byter och Riksbyggen ska notera det i sina register. Om någon byter carport-carport måste också nyckelansvarig omedelbart kontaktas så att rätt carport står på rätt person. Riksbyggen ska meddela vår carportansvarige via epost vid carportbyte.

Vi tillåter INTE byte mellan en uteparkering utan grindar och en med grindar eftersom hyran för respektive är olika.

Vi tillåter INTE byten där en carport och en uteplats är involverad eftersom vi har lång kö till carportarna.

Uppsägning av parkeringsplats, villkor

Det här gäller angående uppsägningstider av p-platser:

– Om uppsägning sker exempelvis någon gång i maj, så träder den i kraft från och med den första i månaden efter, det vill säga från och med 1 juli. Sker uppsägningen någon gång i juni är platsen uppsagd från och med 1 augusti. Och så vidare.

– Alla kommer att få nya kontrakt från Riksbyggen med angivande av att uppsägningstiden är en (1) månad enligt ovan regler.

Alla uppsägningar av p-platser måste ske skriftligen till Riksbyggen
(Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås) eller via någon i föreningsstyrelsen.

Alternativt kan du e-posta din uppsägning av parkering till boa@riksbyggen.se . Kom ihåg att ange fullständigt namn och adress samt numret på din parkeringsplats vid uppsägning av parkeringsplats (står på den lilla skylten vid parkeringen/carporten).

I övrigt gäller de regler för carportar och parkeringar som vi under våren delade ut till alla hushåll och har informerat om i tidigare medlemsbrev.

Regler för carportar och övriga parkeringsplatser

Det är förbjudet att använda carportarna som förvaringsplats.

Regeln är att bara fordon får förvaras inom det avsedda området. Styrelsen anser också att en rimlig mängd biltillbehör och 4-5 däck får förvaras i en carport. Om den regeln inte följs kan det förorsaka att carport-platsen sägs upp.

Avställda fordon eller skrotbilar får inte förvaras i carport eller på parkeringsplats. En bil som har varit avställd en längre tid (flera år) anses vara en skrotbil i detta sammanhang. Om inte fordonet är körbart på allmän väg inom tre (3) månader kommer avtalet att sägas upp.

Carport får endast användas som parkering av en bil/MC som lagligt får framföras på allmän väg. Avställda fordon, släp och dylikt är ej tillåtna.

Du får inte hyra ut carport eller parkeringsplats i andra hand.

Om du har en carport eller parkering men ingen bil att ställa i den ska carporten eller parkeringen omedelbart återlämnas till föreningen. Du kan alltså inte hyra en parkering för att ha tillgång till parkering för dina gäster.

Medlem i föreningen kan i nuläget pga brist på parkeringsplatser enbart förfoga över totalt två (2) parkeringar per hushåll, varav en carport. I undantagsfall kan någon ha 2 carportar och ingen uteparkering pga att man flyttat ihop med varandra inom området 😉 Vi återtar då INTE den andra carporten.

Du är själv skyldig att städa din carport/parkeringsplats inkl. borttagning av eventuellt ogräs och annan oinbjuden växtlighet, lövsopning etc. Du är även själv skyldig att skotta bort eventuell snö vid carportgrindarna så att de går att stänga och låsa. Ingen annan gör det åt dig.

Om du inte använder platsen under en längre tid, måste du säga upp den, eftersom andra står i kö och vi har brist på parkeringsplatser.

Om du inte är nöjd med din parkeringsplats, kontakta Riksbyggen på
telefon 0771 860 860 och ställ dig i byteskön. Alla köfrågor för parkeringsplatser hanteras av Riksbyggen.

elstolpe

Motorvärmarna

Motorvärmarna är till för att värma motorerna. Inget annat.

Det är INTE tillåtet att ladda elfordon/el-hybrider i uttagen för motorvärmare. Inte heller i de som finns i carportarna.

Parkeringsbolag

Föreningen anlitar APCOA Parking Sverige. De ansvarar för att sätta upp nya parkeringsskyltar, biljettautomat och bevakning av parkeringsplatserna. Du kan betala parkeringsavgiften via SMS eller använda Europark app.Hur du betalar via SMS står beskrivet på parkeringsautomaten vid gästparkeringen.

Parkeringsautomaten kan ta emot både kontant- och kortbetalning. Om vi i framtiden anser att kontantbetalning inte fungerar pga av vandalism eller dylikt, kommer den funktionen att tas bort.

Parkeringsbolaget kan nås på 08-556 306 70  eller info‌@apcoa.se

Trafik i området

Trafik med bil, motorcykel och moped medför alltid risker och orsakar dessutom buller och avgaser. Föreningen har därför fattat beslut om att kraftigt begränsa trafiken inom området.

Nyttotrafik såsom sophämtning, sjuktransporter och flyttbilar och servicebilar får komma in, liksom när du själv vid enstaka tillfällen behöver köra ända fram till huset.

Att parkera motorfordon inom området är förbjudet och kommer att leda till att en parkeringsavgift tas ut. Parkering ska ske på den parkeringsplats som du hyr. Gästparkeringarna är till för våra gäster.

Bommar ska stängas och låsas efter in- och utpassering. Likaså ska grindar till de inhägnade parkeringarna alltid stängas och låsas.

BILTVÄTT I OMRÅDET ELLER PÅ PARKERINGEN ÄR FÖRBJUDET!

Styrelsen har  noterat och även fått in klagomål på att bilar tvättas på de egna parkeringsplatserna, inne i området eller uppkörda på gångvägen. Vi vill klargöra att gångvägen INTE får köras på med motorfordon under några som helst omständigheter, med undantag för städmaskiner på våren samt utryckningsfordon!

Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalts- och oljerester som hamnar i dricksvattnet. Enligt kommunens anvisningar är det förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsomårdena.

Styrelsen har beslutat att det är strikt förbjudet att tvätta bilen i området eller på parkeringsplatsen. Och självklart inte heller på gångvägen!

Vi hänvisar alla som vill ha en ren bil till de näraliggande tvättautomater eller tvätta-själv.hallar där tvättvattnet leds via oljeavskiljare till avloppsreningsverket. Av hälsoskäl återanvänds inte vattnet från tvättautomat eller tvätta-själv-hall och därmed hamnar det inte i dricksvattnet.

Vill du läsa mer om hur detta påverkar miljön kan du hitta information på Stockholms läns författningsssamling, 01FS 2009:196 utgåva från 20 maj 2009. Den finns att läsa på Botkyrka kommuns hemsida (www.botkyrka.se).