Rapport från stämman 2015

Årets stämma är nu över och en ny styrelse har valts.

27 medlemmar deltog. Ordförande för stämman var Hans Lindström, Riksbyggens representant i styrelsen.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Birgitta Östlin för ett (1) år, Jenny Dock för två (2) år och nyvaldes Monica Cumlin för två (2) år, Johan Barisha för två (2) år och Patrik Tvärnstedt för ett (1) år. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Patrik Sandvall för två (2) år och Emil Ohlin för ett (1) år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Hans Lindström och som personlig suppleant för honom Sophia Markovic. Eleonora Bohman sitter kvar och har ett år kvar på sitt mandat. Som suppleant omvaldes också Laila Höijer.

Vem som kommer att ansvara för vilket område återkommer vi till, liksom vem som blir föreningsstyrelsens nya ordförande (vår tidigare ordförande har avgått pga flytt).

Samtliga motioner gicks igenom och förutom för motion nr 1 om ComHem biföll stämman motionerna i enlighet med styrelsens svar.  Vad gäller motionen om ComHem bifölls enhälligt förslag från Nini att styrelsen, när avtalet med ComHem går ut i oktober 2016, ska upprätta ett nytt avtal med ComHem om ComHem tills dess inte finns med i utbudet i fibernätet, samt att det analoga utbudet då också får finnas kvar så länge det är tekniskt möjligt.

Vad gäller ändrade stadgar klargjordes att ansvaret för staket bara är föreningens i de fall föreningen byggt dem (exempelvis bullerstaketet). De staket som boende själva satt dit vid/mellan radhusen är fortsatt de boendes ansvar (men ska fortsatt ges tillstånd för av styrelsen och samtycke mellan grannar).

De nya stadgarna börjar gälla först efter ytterligare en stämma. Tills dess gäller fortsatt nuvarande stadgar.

Vi önskar den nya styrelsen lycka till.