Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrningar – vad gäller?

• Alla andrahandsuthyrningar ska ansökas om hos styrelsen och beslutas om på nästkommande styrelsemöte.

• Att hyra ut i andra hand utan styrelsen godkännande kan förorsaka att du blir av med din bostad.

• Endast s.k. beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen är giltiga för att andrahandsuthyrning ska beviljas.

• Tid för upplåtelse beviljas högst ett år åt gången.

• Efter de första sex (6) månaderna gör föreningen en kontroll att allt förlöper tillfredsställande med andrahandsuthyrningen (inga störningar gentemot grannar, betalningar sker så som de ska etc.).

• På grund av tidigare problem med andrahandsuthyrningar rekommenderar vi starkt att den som hyr ut gör en ordentlig kontroll av ekonomi och i eventuellt straffregister innan uthyrning sker.

• Vid av föreningsstyrelsen godkänd andrahandsuthyrning ska kontrakt alltid upprättas mellan uthyrare och den som hyr där hyresperioden tydligt anges.

Riksbyggens information om andrahandsuthyrning kan du ladda hem här.
Riksbyggens blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan du ladda hem här.

OBS! En avgift tas ut vid andrahandsuthyrning

* Avgiften som föreningen kommer att ta ut vid andrahandsuthyrning är 10% av gällande prisbasbelopp (44 800 kr för 2017) per år. Beloppen delas upp i antal månader som bostaden hyrs ut och tas ut månadsvis.

* Den som äger bostaden har totalansvaret för att avgifterna betalas in i tid och att de som hyr sköter sig.

* Den som äger bostadsrätten ansvarar även för att det finns hemförsäkring.